Zápis do mateřských škol - BRNO
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:3048Počet přijatých dětí:2906

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10

Adresa: 
Vedlejší 10
PSČ: 
62500
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
547 354 410
Ředitel: 
RNDr. Jan Harmata
Adresa poskytování vzdělání: 
Vedlejší 10

Informace školy

 

Školní vzdělávací program - "Z ulice hlavní i vedlejší za hrou a poznáním"

Od 3.9.2012 se stala MŠ součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10. Objekt MŠ byl projektován integrací MŠ do ZŠ. Nachází se v přízemí, v části budovy pavilovu "B". Hlavní vstup do MŠ je z ulice Okrouhlá. MŠ je dvoutřídní s celodenním provozem. Třídy jsou homogenní tzn., že jsou děti do tříd rozdělené podle věku.

Od 1.9.2016  kapacita 50 dětí.

Záměrem naší MŠ je položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Poskytovat jim příležitosti k aktivnímu učení s využitím prožitkového učení, rozvíjet samostatné a spokojené děti cestou přirozené výchovy v příjemném prostředí a v návaznosti na rodinnou výchovu.

Cíle a záměry ŠVP jsou orientovány na plynulou návaznost na zaměření naší ZŠ - sport a taneční výchova. Ve spojení s všestranným rozvojem osobnosti dítěte vedeme děti k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, získávání základů zdravého životního stylu a kladného vztahu ke sportu, pohybovým i hudebně pohybovým aktivitám.  Předškolní dětí úspěšně připravit na vstup do 1. třídy ZŠ.

Součástí ŠVP jsou dílčí projekty: "Lokomoce" - pohyb jako prevence, "Rybičky" - předplavecká výchova, "Ohýbej se jazýčku" - logopedická péče, "Budeme mít přátele na celém světě" - angličtina, "Rytmus máme v těle" - taneční výchova.  Ve spolupráci s Lyžařskou školou Lemur organizujeme v zimním období pro děti lyžařský kurz, v jarním období bruslení in-line a 1x týdně pravidelné odpolední cvičení ve Sportáčku.

Přijímací řízení pro školní rok 2019-2020

Výdej přihlášek od 01.04. - 01.05.2019

Přihlášku si vytisknete na adrese  www.zapisdoms.brno.cz

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu se mohou dostavit k vygenerování přihlášky v naší ZŠ a MŠ Vedlejší 10. Předem je nutné si domluvit se zástupkyní ředitele  telefonicky (tel.547 354 410) termín a čas.

Zápis dětí proběhne  ve dnech:

02.5.2019 - od 13,30 hod - 17,00 hod

03.5.2019 - od 10.00 hod - 15,00hod.

K zápisu se dostavte osobně i s dítětem, přineste řádně a čitelně vyplněnou přihlášku, podepsanou oběma zákonnými zástupci a potvrzenou dětským lékařem, rodný list dítěte, potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné se zákonným zástupcem), OP zákonného zástupce, popř. doklad o trvalém bydlišti z ohlašovny trvalého pobytu, případně  doklad o přechodném bydlišti.

Během zápisu se děti i rodiče mohou seznámit s prostředím třídy, herny a  mohou si v naší mateřské škole pohrát. Z tohoto důvodu si přineste přezůvky s sebou.

Přijímací řízení

Vlastní přijímací řízení můžete sledovat na internetových stránkách www.zapisdoms.brno.cz po skončení sběru přihlášek od 09.05.2019

K převzetí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budete vyzvání mailem popř. telefonicky (pokud na přihlášce tyto údaje uvedete), kde bude uveden termín vyzvednutí. Zároveň podepíšete Zpětvzetí žádosti z ostatních MŠ, kam jste si žádost o přijetí dítěte podali.

Z důvodu vysokých nákladů pro odeslání doporučených dopisů do vlastních rukou, prosíme všechny rodiče, aby si přišly vyzvednout rozhodnutí o přijetí/ i nepřijetí osobně do MŠ.

Děkujeme.

Eva Matoušková

 

 

 

 

 

 

Spádová oblast

Část obce: Bohunice
Ulice Číslo orientační
Jihlavská 19, 19a, 20, 22, 27
Kamenice 1d, 2, 3, 4, 5, 32, 34
Okrouhlá 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 30a, 32, 34
Pod nemocnicí 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Studentská 1, 3, 6
Vedlejší 2, 4, 6, 8, 10

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání
1 5275433472 3 120.00 Vedlejší 10
2 8477171266 3 060.00 Vedlejší 10
3 6614559232 3 060.00 Vedlejší 10
4 7188180832 3 020.00 Vedlejší 10
5 6957262848 3 020.00 Vedlejší 10
6 7451112512 3 020.00 Vedlejší 10
7 3039898368 3 020.00 Vedlejší 10
8 4126583808 3 020.00 Vedlejší 10
9 5592343808 3 020.00 Vedlejší 10
10 5284720896 3 020.00 Vedlejší 10