Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace

Adresa: 
Labská 7/268
PSČ: 
625 00
Městská část:
Starý Lískovec
Telefon: 
547217016
E-mail: 
mslabska@seznam.cz
Ředitel: 
Irena Andrlíková
Adresa poskytování vzdělání: 
Labská 7/268

Informace školy

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, po telefonické domluvě s ředitelkou školy.

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci se  zápis uskuteční bez osobní přítomnosti dětí   

Sběr přihlášek do Mateřské školy Labská 7 bude probíhat ve dnech

4. května 2020 v době od 8:00 hodin do 16:30 hodin, přestávka od 12:00 do 12:30 hodin

5. května 2020 v době od 8:00 hodin do 10:00 hodin

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Vlastní přijímací řízení můžete sledovat na internetových stránkách www.zapisdoms.brno.cz

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy: tnjknz9

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: mslabska@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou na adresu: Mateřská škola, Brno, Labská 7, 625 00 Brno

4. osobní podání: ve zcela výjimečných případech osobním vložením žádosti v zalepené obálce do připraveného boxu ve vymezeném prostoru MŠ

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

• jméno a příjmení tohoto zástupce,

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí OŠMT doporučuje formou čestného prohlášení zákonných zástupců (vzor textu čestného prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte najdete na weboých stránkách školy).

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor textu čestného prohlášení k očkování najdete na webových stránkách školy), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Další informace

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

,,Žijeme pod modrou oblohou"

  Jsme sídlištní mateřská škola obklopená přírodní zahradou pro rekreační a sportovní činnosti dětí. Mateřská škola má tři třídy. Jedna dle věku dětí: 3-4 leté, dvě třídy jsou částečně smíšené.  

  Pro naši MŠ je stěžejní zařazování pohybových a enviromentálních aktivit dětí do režimu dne. Preferujeme učení na základě praktické zkušenosti, důraz je kladen na prožitkové učení a experimentování. 

  Ve výchovně vzdělávacím procesu uplatňujeme principy: zodpovědnost – samostatnost – spolupráce. Úspěšně připravujeme děti pro vstup do základních škol.

Součástí ŠVP jsou uskutečňované projekty na jednotlivých třídách.

Spádová oblast

Část obce: Starý Lískovec
Ulice Číslo orientační
Jihlavská 29, 31
Labská 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 19a, 21, 21a, 21b, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Mikuláškovo náměstí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20
Osová 2, 4, 6, 8, 12, 20
Palachovo náměstí 1, 2, 3, 4, 4
Vltavská 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21