Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
1. fáze - vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:2815Počet vydaných přihlášek:2875

Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace

Adresa: 
Labská 7/268
PSČ: 
625 00
Městská část:
Starý Lískovec
Telefon: 
547217016
E-mail: 
mslabska@seznam.cz
Ředitel: 
Irena Andrlíková
Adresa poskytování vzdělání: 
Labská 7/268

Informace školy

Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, po telefonické domluvě s ředitelkou školy.

Sběr přihlášek do Mateřské školy Labská 7 bude probíhat ve dnech 

3. května 2021 v době od 8:30 hodin do 16:00 hodin

4. května 2021 v době od 8:30 hodin do 10:00 hodin

          Bez osobní přítomnosti dětí

 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Vlastní přijímací řízení můžete sledovat na internetových stránkách www.zapisdoms.brno.cz

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy: tnjknz9

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: mslabska@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email!)

3. do poštovní schránky, která je umístěna na plotě před hlavním vstupem do MŠ: do zalepené obálky vložte Žádost o přijetí a ostatní doklady potřebné k přijetí, nejpozději však do 4. května do 10:00 hodin

4. osobní podání: osobním předáním žádosti v obálce do připraveného boxu ve vymezeném prostoru MŠ 

  

Doklady k zápisu

1. řádně vyplněná přihláška potvrzená lékařem o očkování dítěte (Podmínkou přijetí je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou indikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání)

2. rodný list dítěte

3. občanský průkaz k doložení místa trvalého pobytu dítěte

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí -  doklad: Čestné prohlášení zákonných zástupců o trvalém pobytu nespádového dítěte

Doklad o přechodném pobytu dítěte v případě cizinců (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou)

Ostatní informace získáte na webových stránkách školy

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

,,Žijeme pod modrou oblohou"

  Jsme sídlištní mateřská škola obklopená přírodní zahradou pro rekreační a sportovní činnosti dětí. Mateřská škola má tři třídy. Jedna dle věku dětí: 3-4 leté, dvě třídy jsou částečně smíšené.  

  Pro naši MŠ je stěžejní zařazování pohybových a enviromentálních aktivit dětí do režimu dne. Preferujeme učení na základě praktické zkušenosti, důraz je kladen na prožitkové učení a experimentování. 

  Ve výchovně vzdělávacím procesu uplatňujeme principy: zodpovědnost – samostatnost – spolupráce. Úspěšně připravujeme děti pro vstup do základních škol.

Součástí ŠVP jsou uskutečňované projekty na jednotlivých třídách.

Spádová oblast

Část obce: Starý Lískovec
Ulice Číslo orientační
Jihlavská 29, 31
Labská 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 19a, 21, 21a, 21b, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Mikuláškovo náměstí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20
Osová 2, 4, 6, 8, 12, 20
Palachovo náměstí 1, 2, 3, 4, 5
Vltavská 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Část obce: Bohunice
Ulice Číslo orientační
Rolnická