Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
3. fáze - vyhodnocování žádostí
Počet vypsaných volných míst:2805Počet přijatých dětí:550

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

Adresa: 
Nopova 15
PSČ: 
615 00
Městská část:
Židenice
Telefon: 
548216869, 736487233
Ředitel: 
Bc. Ivana Vyroubalová
Adresa poskytování vzdělání: 
Nopova 15

Informace školy

 Vyvěšeno 8. 4. 2020

 

Opatření k organizaci zápisu do MŠ

Nopova 15, Brno pro školní rok 2020/2021

Opatření k organizaci zápisu do MŠ Nopova 15 pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby nejpozději do 5. 5. 2020

 1. do datové schránky školy wb2j5tc
 2. e-mailem na adresu msnopovabrno@gmail.com s uznávaným elektronickým podpisem (nelze  poslat jen prostý email!),
 3. poštou 
 4. do schánky MŠ / obálku označte - Zápis/
 5. osobní podání: MŠ nebude přijímat žádosti formou osobního podání, pokud budete potřebovat informaci, volejte na tel. číslo 736487233.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Doklady k zápisu:

 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří četným prohlášení rodiče (viz příloha).
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor v příloze), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z

předloží ve lhůtě jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!


Další informace

 Školská poradenská zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Příloha:

Očkování

 Prohlašuji, že dítě………………………………………………………………………., nar. …………………………………………….., se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Dne  ………………………………..                                                                     Podpis zákonného zástupce

 

 Příloha:

Trvalý pobyt nespádového dítěte

 Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte

 

Prohlašuji, že dítě………………………………………………… narozené …………………………………….., má trvalý pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte):

 

 

 

Dne ……………………….                                                                                 Podpis zákonného zástupce

 

 Vzdělávání dětí se v naší mateřské škole váže jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním potřebám dětí v míře a kvalitě, jež každé dítě potřebuje. Zasahuje celou osobnost dítěte.

 

Naše mateřská škola nabízí:

 • Školní vzdělávací program pro mateřské školy se zaměřením na výchovu ke zdravému životnímu stylu;
 • výchovně-vzdělávací programy nad rámec RVP,  se zaměřením na zdravou výživu, dopravu, environmeltální výchovu;
 • kvalifikovaný pedagogický personál;
 • mateřskou školu v klidném prostředí;
 • nově vybudovanou, prostornou školní zahradu se zaměřením na environmentální výchovu dětí, vzrostlými stromy, sprchovištěm pro děti, vybavením pro dětské hry;
 • vlastní školní kuchyni;
 • věkově smíšené třídy (možnost umístění sourozenců a kamarádů v jedné třídě);
 • vybavení tříd podporující všestranný rozvoj dětí;
 • kulturní akce v MŠ - divadelní představení, výstavy, koncerty, oslavy svátků,  aj…

Školní a mimoškolní aktivity

 • akce s dětmi a rodiči - tvořivé dílny, karneval, táborák, oslavy, loučení se školáky ad...;
 • výlety;
 • školu v přírodě;
 • spolupráci s logopedem a speciálně pedagogickým centrem a PPP;
 • spolupráci se ZŠ s cílem připravit dětem podmínky pro přechod z MŠ do ZŠ.

Oznamuji rodičům, že ve školním roce 2020/2021 budou v odpoledních hodinách realizované dva kroužky (16.00 - 16.45).

 Případné dotazy vám zodpoví: Vyroubalová Ivana Bc., ředitelka MŠ tel.: 548216869, e-mail: msnopovabrno@gmail.com

 Další informace na: www.msnopova.cz

Spádová oblast

Část obce: Židenice
Ulice Číslo orientační
Bělohorská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47
Blodkova 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13
Bořivojova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Dulánek 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Hromádkova 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36
Kamenačky 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 7, 7a, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23
Nopova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21a, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 33a, 33b, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 70a, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96
Otakara Ševčíka 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Potácelova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Skorkovského 17, 19, 21, 22a, 22b, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 39b, 40, 41, 42, 42a, 43, 44, 44a, 44b, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70a, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81a, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88a, 90
Škrochova 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Slatinská 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
Táborská 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115
Tenorova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
Tovačovského 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33
Vančurova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26a, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37a, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62a, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Vinařického 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Viniční 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183a, 183b, 184, 185, 185a, 186, 187, 187a, 188, 189, 189a, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 203a, 203b, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a, 211b, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 219a, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240
Část obce: Líšeň
Ulice Číslo orientační
Líšeňská 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 33a, 33b, 35, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 50a, 52, 52a, 54a, 54a, 70