Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola, Brno, Nopova 15

Adresa: 
Nopova 15
PSČ: 
615 00
Městská část:
Židenice
Telefon: 
548216869, 736487233
Ředitel: 
Bc. Ivana Vyroubalová
Adresa poskytování vzdělání: 
Nopova 15

Informace školy

 

Zápis do Mateřské školy, Brno, Nopova 15  pro školní rok 2021/2022

 

 Zápis k předškolnímu vzdělávání upřednostňijeme  bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Vydávání přihlášek

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období od 1. dubna do 30. dubna 2021:

1. Elektronické vydání přihlášky.

2. Vyzvednutí v Mateřské škole, Nopova 15, Brno 20. 4. 2021 od 10. 00 hod. do 16.00 hod..

3. Vyzvednutí na OŠML - na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny pondělí a středa v době od 8. 00 hod. do 17.00 hod. Kontakty: Mgr. Hanáková 542172179, Marcela Hofbruckerová tel.: 542172182.

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby do středy 28. 4. nejpozději do úterý 4. 5. 2021 - poslední den

 1. do datové schránky školy wb2j5tc
 2. e-mailem na adresu msnopovabrno@gmail.com s uznávaným elektronickým podpisem (nelze  poslat jen prostý email)
 3. poštou 
 4. do schánky MŠ /obálku označte - zápis/     doručení přihlášky si můžete ověřit telefonicky 5. 5. 2021 od 10.00 do 14.00 hod.

 

Doklady k zápisu:

 • Rodný list 
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor v příloze) a doloží kopii očkovacího průkazu.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří četným prohlášení rodiče (viz příloha).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat  praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat jiné potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Povolení k přechodnému pobytu vyřídíte pro dítě  na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.


Další informace

Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení PPP, SPC zákonný zástupce přikládá k žádosti i kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Příloha:

Očkování

 Prohlašuji, že dítě………………………………………………………………………., nar. …………………………………………….., se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Dne  ………………………………..                                                                     Podpis zákonného zástupce

 

 Příloha:

Trvalý pobyt nespádového dítěte

 Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte

 

Prohlašuji, že dítě………………………………………………… narozené …………………………………….., má trvalý pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte):

 

 

 

Dne ……………………….                                                                                 Podpis zákonného zástupce

 

 Vzdělávání dětí se v naší mateřské škole váže jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním potřebám dětí v míře a kvalitě, jež každé dítě potřebuje. Zasahuje celou osobnost dítěte.

 

Naše mateřská škola nabízí:

 • Školní vzdělávací program pro mateřské školy se zaměřením na výchovu ke zdravému životnímu stylu;
 • výchovně-vzdělávací programy nad rámec RVP,  se zaměřením na zdravou výživu, dopravu, environmeltální výchovu;
 • kvalifikovaný pedagogický personál;
 • mateřskou školu v klidném prostředí;
 • prostornou školní zahradu se zaměřením na environmentální výchovu dětí, vzrostlými stromy, sprchovištěm pro děti, vybavením pro dětské hry;
 • vlastní školní kuchyni;
 • věkově smíšené třídy (možnost umístění sourozenců a kamarádů v jedné třídě);
 • vybavení tříd podporující všestranný rozvoj dětí;
 • kulturní akce v MŠ jsou v době covidové zastaveny - divadelní představení, výstavy, koncerty, oslavy svátků,  

Školní a mimoškolní aktivity jsou  v době covidové  zastaveny 

 • akce s dětmi a rodiči - tvořivé dílny, karneval, táborák, oslavy, loučení se školáky ad...;
 • výlety;
 • školu v přírodě;
 • spolupráci s logopedem a speciálně pedagogickým centrem a PPP;
 • spolupráci se ZŠ s cílem připravit dětem podmínky pro přechod z MŠ do ZŠ.

 

 Případné dotazy vám zodpoví: Vyroubalová Ivana Bc., ředitelka MŠ tel.: 548216869, e-mail: msnopovabrno@gmail.com

 Další informace na: www.skolkanopova.cz

Spádová oblast

Část obce: Židenice
Ulice Číslo orientační
Bělohorská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47
Blodkova 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13
Bořivojova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Dulánek 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Hromádkova 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36
Kamenačky 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 7, 7a, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23
Nopova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21a, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 33a, 33b, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 70a, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96
Otakara Ševčíka 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Potácelova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Skorkovského 17, 19, 21, 22a, 22b, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 39b, 40, 41, 42, 42a, 43, 44, 44a, 44b, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70a, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81a, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88a, 90
Škrochova 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Slatinská 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
Táborská 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115
Tenorova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
Tovačovského 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33
Vančurova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26a, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37a, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62a, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74
Vinařického 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Viniční 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183a, 183b, 184, 185, 185a, 186, 187, 187a, 188, 189, 189a, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 203a, 203b, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a, 211b, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 219a, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240
Část obce: Líšeň
Ulice Číslo orientační
Líšeňská 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 33a, 33b, 35, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 50a, 52, 52a, 54a, 54a, 70