Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Brno, ulice Kosmonautů 2, příspěvková organizace

Adresa: 
Ulice Kosmonautů 2
PSČ: 
625 00
Městská část:
Starý Lískovec
Telefon: 
547353530
Ředitel: 
Mgr. Lucie Žigárdyová
Adresa poskytování vzdělání: 
Ulice Kosmonautů 2

Informace školy

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu "Od maminky do světa", který je zaměřen na rozvoj a podporu čtenářství, čtenářské pregramotnosti a logopedické prevence. Nabízíme seznamování s cizím jazykem - angličtinou. O správnou výslovnost dětí se stará speciální pedagog.

 

 

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020-21

 

 

 

v režimu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva před nemocí Covid 19

 

 

 

Veškeré informace o průběhu zápisu a k vygenerování přihlášky naleznete na adrese: www.zapisdomsbrno.cz

 

 

 

Zápis se skládá ze tří fází:

 

 1. Elektronické vydávání přihlášek od 1. 4. 2020 na výše uvedené internetové adrese.
 2. Sběr přihlášek – 4. a 5. 5. 2020

 

bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí v MŠ

 

 1. Přijímací řízení – od 11. 5. 2020 – rozhodnutí o přijetí či nepřijetí proběhne do 30 dnů po přijetí přihlášky.

 

 

 

Ad 2) Sběr přihlášek - podání žádosti do MŠ se uskuteční

 

4. a 5. května 2020

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

 

 

 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

 1. do datové schránky školy - 5t2kn7r,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), mskosmonautů@volny.cz
 3. poštou na adresu Mateřská škola, Ulice Kosmonautů 2, Brno 62500,
 4. do schránky mateřské školy (osobním podáním): vhozením zalepené obálky se všemi požadovanými formuláři a doklady v uvedené dny od 9 hod do 15,30 hod.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů nebo si telefonicky či emailem domluvit termín pro podepsání žádosti přímo s ředitelkou školy.

 

Ředitelce MŠ výše uvedeným způsobem doručte:

 

 • řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohou: Informační povinnost
 • čestné prohlášení, že se dítě  podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví (vzor níže)  pokud nebude možné doložit potvrzení od lékaře,
 • kopii očkovacího průkazu dítěte. Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • kopii rodného listu dítěte
 • doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.) čestné prohlášení o trvalém pobytu (vzor níže)
 • doklad o  pobytu dítěte na území města Brna (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

 

 

 

Po ukončení přijímacího řízení budou nepotřebné dokumenty řádně skartovány.

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování a prohlášení k trvalému pobytu najdete na našich webových stránkách

 

 

Mgr. Lucie Žigárdyová

 

Spádová oblast

Část obce: Starý Lískovec
Ulice Číslo orientační
Jemelkova 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 75, 77, 79
Karpatská 1, 3, 5, 7, 9
Klobásova 40a, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61a, 63, 65, 71, 79, 83, 85, 87
Kroupova 2, 3, 4, 4a, 6, 8, 9, 9b, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22a, 24, 26, 28, 30, 30a, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102a, 104a, 106, 108
Kurská 1, 1, 1a, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9
Máchalova 3, 4, 5, 7, 9, 11
Martina Ševčíka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48
Příčky 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
U hřiště 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21a, 21b, 21c, 22
ulice Kosmonautů 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15a, 17, 19, 21, 23
Valašská 1, 3, 5, 7