Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola Pastelky, Brno, Jamborova 11

Adresa: 
Jamborova 11
PSČ: 
615 00
Městská část:
Židenice
Telefon: 
548530571
Ředitel: 
Michaela Mašková
Adresa poskytování vzdělání: 
Jamborova 11

Informace školy

Žijeme na planetě Zemi- environmentální/ekologická výchova s cílem naučit děti postojům, které mají základy v ekologii a spočívají v aktivním kladném vztahu k ní, v úctě k přírodě, ke zdraví svému i ostatních lidí, v základech zdravého životního stylu. Naší snahou je vést děti k samostatnosti, k sebepoznání, schopnosti spolupráce a kooperaci. Zachováváme rodinnou mateřskou školu plnou klidu, lásky, pohody a zajišťujeme podmínky pro individuální rozvoj dětské osobnosti na základě diagnostiky, spolupráce s rodinou a odborníky. Všechny naše cíle jsou postaveny na pevném základě prožitku.

Od roku 2008 jsme zařazeni do sítě ekologických mateřský škol

Od roku 2011 jsme držitelé certifikátu Přírodní ukázková zahrada

Od roku 2013 spolupracujeme na projektu Greeen Life OS Prales dětem (jedná se o projekt na záchranu dešténoho pralesa v Indonésii) a od roku 2014 jsme vlastníky 1 aru deštného pralesa na Sumatře

Od listopadu 2015 máme nově zrekonstruované hrací prvky na zahradě školy z peněz OP ŽP, které jsme získali na základě žádosti a  zpracovaného projektu Hřiště v přírodním stylu. Veškeré prvky jsou z akátového dřeva. 

Za podpory Nadace Veronica se nám podařilo v roce 2015 vybudovat a vybavit venkovní přírodní laboratoř a pořídit domečky pro různé živočichy z říše obojživelníků, hmyzu a savců. Domečky slouží pro děti k pozorování, zkoumání a bádání.

Za podpory Klubu rodičů při MŠ Pastelky, z.s. se nám podařilo zařídit na zahradě i polytechnický koutek. Tady děti mohou zkoušet řezat dřevo, zatloukat hřebíky, pracovat s různým nářadím, hoblovat, vrtat a natírat.

 

INFORMACE  K ZÁPISU  DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

 VYDÁVÁNÍ  PŘIHLÁŠEK

- zákonní zástupci (rodiče) získají přihlášku prostřednictvím INTERNETU on-line ve formátu pdf na  www.zapisdoms.brno.cz

- při generování přihlášky prostřednictvím internetu zadají rodiče do formuláře ČÍSLO POJIŠTĚNCE (je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny dítěte) - toto číslo dítěte bude aplikací převedeno na jedinečný ČÍSELNÝ IDENTIFIKÁTOR, který zajistí anonymitu dítěte (RČ nebude nikde uváděno z důvodů ochrany osobních údajů)

- aplikace umožňuje vygenerovat pro jedno rodné číslo neomezený počet přihlášek se stejným identifikátorem (tzn., že si můžete přichystat např. 5 přihlášek a ty pak při sběru přihlášek dát do různých MŠ)

-  formulář přihlášky rodiče vyplní  přímo v počítači 

 

Vstup do systému (tedy vydávání přihlášek) bude rodičům umožněn  v měsíci dubnu

na stránkách : www.zapisdoms.brno.cz

 

 SBĚR PŘIHLÁŠEK bude probíhat 4.5. 2020 a 5.5. 2020

 

Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

 

 

Vážení rodiče,

 

 

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID- 19 podáváme bližší informace k zápisu do mateřské školy.

 

 

 

Zápisy ke předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu

 

dle školského zákona, tedy v období 4.května 2020 a 5. května 2020

 

  1. 1.     Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podání přihlášky je možné datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou.
  2. 2.     Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude od 4.5.2020-5.5.2020

 

 

 

Při podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst.2 školského zákona, kterými jsou:

 

-        Jméno a příjmení žadatele (dítěte)

 

-        Datum narození

 

-        Místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (dle §19 odst.3 správního řádu)- doložit formou čestného prohlášení o trvalém pobytu

 

-        Označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola)

 

-        Podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě v podání žádosti zastupuje)

 

 

 

S ohledem na nastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 

-Jméno a příjmení tohoto zástupce

 

- Místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

 

 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

 

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

 

 

Doložení řádného očkování dítěte

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkování, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

 

 

 

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. ( XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

 

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

 

 

                                                                            Podpis zákonného zástupce

 

 

Na školní rok 2020/2021 je v MŠ Pastelky 5 volných míst. Můžeme tedy přijmout pouze 5 dětí.

Spádová oblast

Část obce: Židenice
Ulice Číslo orientační
Gajdošova 37, 52, 54, 56, 56a, 58, 60, 62, 64, 76, 80, 82, 84, 84a, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 102a, 103, 104, 105
Jamborova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Jílkova 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 17a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87
Kaleckého 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50
Mikšíčkova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 24, 24a, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51
Pechova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Podpísečná 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Rokycanova 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Škrochova 5, 9, 11, 13, 15, 17