Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, p.o.

Adresa: 
Strnadova 13
PSČ: 
628 00
Městská část:
Líšeň
Telefon: 
737 914 940 - ředitelka, 739 064 216 - MŠ
Ředitel: 
Hana Schenková
Adresa poskytování vzdělání: 
Strnadova 13

Informace školy

Provoz MŠ je od 6.30 hod do 16:00 hod.

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021

Podání žádosti v termínu 4. 5. - 5. 5. 2020

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (93wkzbp),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání

  4. 5. 2020 od 08:00 do 11:00 hodin

  5. 5. 2020 od 13:00 do 16:00 hodin

 • Doklady k zápisu:
 1. Přihláška - vyplněná žádost s originálním podpisem (k vyplnění zde: https://zapisdoms.brno.cz)

 2. Kopie rodného listu (Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem)

 3. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel

 4. Doložení řádného očkování dítěte - nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce

 5. Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a doloží kopii očkovacího průkazu.

 6. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 7. Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 8. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii

 9. Čestné prohlášení   Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příloha: kopie očkovacího průkazu; Podpis zákonného zástupce

 

 

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí bude v úterý 16. 6. 2020 v 16:00 hod.

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:

TVOŘIVÁ ŠKOLIČKA

Hlavní vzdělávací záměry vzdělávacího programu jsou seberealizace a tvořivost, komunikace a spolupráce, samostatnost a odpovědnost. Zaměřujeme se na osobnostní rozvoj každého dítěte, na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností, nadání a zájmu dětí (keramika, hra na flétnu, pěvecké činnosti, logopedická prevence).

Škola je zapojena do vzdělávacích projektů, které jsou orientované na podporu rozvoje gramotností v předškolním vzdělávání. Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zabezpečujeme odbornou praxi pro studentky předškolní pedagogiky.

Škola je příkladem dobré praxe v předškolním vzdělávání.

 

 

Spádová oblast

Část obce: Líšeň
Ulice Číslo orientační
Sedláčkova 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Štefáčkova 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Strnadova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Vlkova 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11