Zápis do mateřských škol - BRNO
Language
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:2841Počet přijatých dětí:2734

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10

Adresa: 
Vedlejší 10
PSČ: 
62500
Městská část:
Bohunice
Telefon: 
547 354 410
Ředitel: 
RNDr. Jan Harmata
Adresa poskytování vzdělání: 
Vedlejší 10

Informace školy

 

Školní vzdělávací program - "Z ulice hlavní i vedlejší za hrou a poznáním"

Od 3.9.2012 se stala MŠ součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10. Objekt MŠ byl projektován integrací MŠ do ZŠ. Nachází se v přízemí, v části budovy pavilovu "B". Hlavní vstup do MŠ je z ulice Okrouhlá. MŠ je dvoutřídní s celodenním provozem. Třídy jsou homogenní tzn., že jsou děti do tříd rozdělené podle věku.

Od 1.9.2019  kapacita 49 dětí.

Záměrem naší MŠ je položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Poskytovat jim příležitosti k aktivnímu učení s využitím prožitkového učení, rozvíjet samostatné a spokojené děti cestou přirozené výchovy v příjemném prostředí a v návaznosti na rodinnou výchovu.

Cíle a záměry ŠVP jsou orientovány na plynulou návaznost na zaměření naší ZŠ - sport a taneční výchova. Ve spojení s všestranným rozvojem osobnosti dítěte vedeme děti k vytváření si zdravých životních návyků a postojů, získávání základů zdravého životního stylu a kladného vztahu ke sportu, pohybovým i hudebně pohybovým aktivitám.  Předškolní dětí úspěšně připravit na vstup do 1. třídy ZŠ.

Součástí ŠVP jsou dílčí projekty:  "Rybičky" - předplavecká výchova, "Ohýbej se jazýčku" - logopedická péče, "Budeme mít přátele na celém světě" - angličtina, "Rytmus máme v těle" - taneční výchova.  Ve spolupráci s Lyžařskou školou Lemur organizujeme v zimním období pro děti lyžařský kurz, v jarním období bruslení in-line a 1x týdně pravidelné odpolední cvičení ve Sportáčku.

Přijímací řízení pro školní rok 2020 - 2021

Výdej přihlášek od  01.04.2020  - 30.04.2020

Přihlášku si vytisknete na adrese  www.zapisdoms.brno.cz

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu se mohou dostavit k vygenerování přihlášky v naší ZŠ a MŠ Vedlejší 10. Předem je nutné si domluvit se zástupkyní ředitele  telefonicky (tel. 606 093 875) termín a čas.

Zápis dětí proběhne  ve dnech:

04.05.2020 

05.05.2020 

Vzhledem k současné situaci s mimořádnými opatřeními vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude pro školní rok 2020 - 2021 probíhat zápis do MŠ bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.
Podle §37 zákona č.500/2004 SB., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, budeme přijímat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemně nebo v elektronické podobě a doručit ji následujícími způsoby:

  • Do datové schránky školy : isgmj2b
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
  • Poštou doporučeně na adresu ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 , 625 00 Brno
  • Osobně vhozením přihlášky a všech potřebných dokumentů v zalepené obálce do schránky umístěné na vstupní brance do mateřské školy (ze strany ulice Okrouhlá)

Další informace naleznete na web stránkách mateřské školy: www.msvedlejsi.cz

Přijímací řízení

Vlastní přijímací řízení můžete sledovat na internetových stránkách www.zapisdoms.brno.cz po skončení sběru přihlášek od 11.05.2020

K převzetí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budete vyzvání mailem popř. telefonicky (pokud na přihlášce tyto údaje uvedete), kde bude uveden termín vyzvednutí. Zároveň podepíšete Zpětvzetí žádosti z ostatních MŠ, kam jste si žádost o přijetí dítěte podali.

Z důvodu vysokých nákladů pro odeslání doporučených dopisů do vlastních rukou, prosíme všechny rodiče, aby si přišly vyzvednout rozhodnutí o přijetí/ i nepřijetí osobně do MŠ.

Děkujeme.

Eva Matoušková

 

 

 

 

 

 

Spádová oblast

Část obce: Bohunice
Ulice Číslo orientační
Jihlavská 19, 19a, 20, 22, 27
Kamenice 1d, 2, 3, 4, 5, 32, 34
Okrouhlá 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 30a, 32, 34
Pod nemocnicí 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Studentská 1, 3, 6
Vedlejší 2, 4, 6, 8, 10